رزرو وقت مشاوره

نظام آموزشی کانادا

نظام آموزشی کانادا

نظام آموزشی کانادا

مانند تحصیل در استرالیا یا تحصیل در مالزی یا تحصیل در آمریکا ، ساختار کلی و سیاستهای آموزشی ساختار سازمانی نظام آموزشی نظام آموزشی و ساختارآن درایالات و قلمروهای کانادا به کلی با یکدیگرمتفاوت اند.اما به طورکلی میتوان گفت نظامهای آموزشی کشورکانادا ازیک دوره پیش دبستانی با مدت زمانی1تا2سال؛مقطع آموزش ابتدایی با مدت زمان 5 تا 8سال و مقطع آموزش متوسطه، تا پایان پایه12تحصیلی؛متشکل شده است .
سیاست های آموزشی از آنجاییکه وظیفه رسیدگی و نظارت برحوزه آموزش درکشورکانادا به طور کامل درحوزه اختیارات ایالات وقلمروهای کشور قرار دارد از این روی هیچگونه نظام آموزشی فدرالی در این کشور وجود ندارد.به دیگر سخن نوعی تعهد ملی نسبت به حوزه آموزش دراین کشور به چشم خورده وآموزش پایه برای کلیه شهروندان کانادایی آزاد و رایگان می باشد.البته دراین میان هر ایالت با وجود تشایه در اغلب زمینه ها با سایر ایالات،علائق منطقه ای خاص خود را نیزدنبال مینماید.درحوزه آموزش عالی، موسسات به دو دسته کالج های ایالتی ودانشگاه ها تقسیم میگردند..درکشورکانادا تفاوتهای عمده ای میان نظام آموزشی ایالات مختلف مشهود میباشد.به نحویکه درکشورکانادا برخلاف سایرکشورها که کلاس4دبیرستان آخرین سال تحصیلی مقطع متوسطه محسوب میگردد؛ درکشورکانادا براساس قوانین خاص ایالتی هرایالت پایان مقطع متوسطه در ایالات مختلف از سال11تا13ادامه می یابد.آموزش عالی درکشورکانادا ازطریق موسسات آموزش عالی تحت عناوین ذیل به دانشجویان ارائه میگردد :
دانشگاه های ایالتی
دانشکده های ایالتی
کالج های ایالتی
کالج های کاربردی


موسسات غیر رسمی فنی وحرفه ای

ازآنجاییکه اغلب دانشگاهها و مراکزآموزش عالی کشورکانادا به صورت گسترده ازمحل بودجه ملی تأمین اعتبار میگردند از این روی دانشجویان خارجی قادر خواهند بود با پرداخت شهریه ناچیزازدوره های آموزش عالی پیشرفته برخوردارگردند.در دانشگاهها حیطه وسیعی ازدوره های آموزشی ومدارک علمی متنوع از جمله کارشناسی، کارشناسی ارشد،دکتری وگواهینامه فنی وحرفه ای ارائه میگردد.درنظام آموزشی کشورکانادا سعی براین است که دانش آموزان به روشهای مختلف درمدارس دولتی تحصیل نمایند بطوریکه دربرخی موارد مطابق با نیازدانش آموزان برنامه های آموزشی جداگانه ای پیش بینی شده (سیستم جداسازی)و یا ازبرنامه های عادی آموزشی برخوردار میگردند(سیستم تلفیق).
تعیین اعتبار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی متد تعیین اعتبارمراکزآموزش عالی کشورکانادا مشابه سیستم اجرایی ایالات متحده آمریکا می باشد. درایالات متحده آمریکادراواخرقرن19رشدفزاینده موسسات آموزشی وکمبودامکانات اولیه به شناسایی استانداردهای متمرکزواعمال راندمانهای مناسب درحوزه آموزش عالی کشور منجرگردید.این درصورتی بودکه باوجودعدم تمایل موسسات به تبعیت ازچنین شرایطی مداخلات حکومتی غیرقابل اجتناب می بود. از این روی اغلب موسسات کشور گامهایی در جهت توسعه فرآیند ارزیابی کیفی برداشتند. اولین فرآیند، فرآیند اعتباربخشی است . اعتباربخشی موسسات آموزش عالی ازطریق پیگیری مسائل و موضوعات توسط تیم ارزیاب و بازدیدکننده و اجرای گفتگوی نهایی توسط هیاتهای همتا با استفاده از استانداردهای موجود،روشی است که به طور معمول درکشورکانادا اتخاذ می گردد.

لازم به ذکر است اعتبار بخشی عمومی در کشورکانادا توسط هیاتهای منطقه ای هدایت شده ودرنهایت ازسوی موسسات آموزش عالی مورد نظارت وارزیابی قرارمیگیرد و این درحالیست که اعتباربخشی اختصاصی توسط هیات نظارت حرفه ای درسطح ملی صورت میگیرد .دومین فرآیند،فرآیند درون نهادی و بررسی منظم طرحهای آموزشی است. گفتنیست که این روش توسط دانشگاههای کاناداجهت ارزیابی کیفی برنامه های آموزشی در تصمیم گیریهای نهایی جهت تهیه راهنمای منابع و اطلاعات آموزشی ، درموسسات ومراکز آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد. هر بررسی داخلی ممکن است ابزاری جهت اعمال فرآیند اعتباربخشی کلی تروگسترده ترگردد، اما این موارد الزامی نیست . درکشورکانادا متدهای ارزیابی کیفی آموزش عالی از تفاوت هایی در نحوه سازماندهی برخوردار میباشد.ازجمله اینکه کلیه فرآیندهای اعتباربخشی مورد استفاده قرار نگرفته وتنها از دو ابزار جامع اعتباربخشی ایالات متحده استفاده می گردد.این دو ابزار همانا ارزیابی و بازدید ازمراکز آموزشی توسط همتایان میباشد .کمیسیون کالجهای ایالت آلابامادرخصوص اثرب خشی اعتبار سنجی و خود محوری موسسات آموزشی اینگونه شرح می دهد:
اثربخشی اعتبار بخشی و خود تنظیمی برپذیرش مسئولیت های خاص توسط موسسات وابسته می باشد که این امربرمندرجات نهایی موسسات وتعهدات آنان نسبت به فرآیند اعتباربخشی مربوط است . دراین فرآیند هرعضو موسسه از مسوولیتی در جهت مشارکت وپذیرش صادقانه ارزیابیهای صورت گرفته درخصوص قوت وضعف موسسات آموزشی برخوردار می باشد.جهت تحقق این امراجرای طرح پیگیر و مناسب مطالعه فردی و ارزشیابی همتا ضروری به نظرمی رسد.علاوه براین موسسات میبایستی، درگیربوده و درفعالیت ها و تصمیمات کمیسیون مشارکت داشته باشد. این تعهد از رضایت مندی؛ جهت دخالت در فرآیند تصمیم گیری کمیسیون و رضایتمندی در جهت توجه وحمایت ازخط مشی های آموزشی جهت توسعه داخلی موسسات متشکل میگردد. فعالیت های برنامه ریزی شده میبایستی ازخط مشی ها،روشهاوخطوط راهنمای کمیسیون کالج ها تبعیت نموده و منطبق با معیارآنها باشد.
دانشکده های ایالتی دانشکده های ایالتی کشورکانادا به عنوان بخشی ازسیستم دانشگاهی علاوه بربرگزاری دوره های آکادمیک؛به ارائه علوم کاربردی نیز مبادرت می نمایند.ازجمله مهمترین مشخصه های دانشکده های ایالتی کشورکانادا میتوان به ارائه خدمات حمایتی دانشجویی،برگزاری کلاسهای کم تراکم وتاسیس محیطهای آموزشی مناسب اشاره نمود.گفتنی است که دانشکده های ایالتی همچنین به ارائه دوره های تحصیلی مرکب وانتقالی مبادرت می نمایند.
کالج های ایالتی این قبیل کالجهای آموزشی ازدوره های آموزشی کاملاً تخصصی،کلاسهای کم تراکم، واحدهای آموزش عملی،فضای آزمایشگاهی باابعاد نسبتا بزرگ و سبک آموزشی کاملاً تعادلی برخوردار میباشند. ازجمله دیگرویژگیهای منحصربفردکالجهای ایالتی کشورکانادامیتوان به برخورداری دانشجویان ازامکانات آموزشی همزمان بافعالیت دربازارکار اشاره نمود.
به دیگرسخن مقاطع آموزشی اغلب موسسات وکالجهای کانادایی کارمحور میباشند.ازاینروی موسسات فوق تنها درجهت پاسخگویی به نیازهای آموزشی حوزه صنایع،تجارت وخدمات ملی فعالیت نموده؛ به اعطای گواهینامه پایان دوره به فارغ التحصیلان اکتفا نموده و ازحق صدورمدارک تحصیلی برای دانشجویان معاف میباشند

سیستم آموزشی در کبک

در کانادا، تحصیل افراد 6 تا 16 سال اجباری است. آموزش پیش دبستانی، اختیاری و در مهدکودکها برای کودکان 4 تا 5 سال ارائه می گردد.

تحصیلات دبیرستانی

پس از شش سال تحصیلات ابتدایی، دانش آموز به مدت 5 سال، چنانچه رشته عمومی را دنبال نماید، تحصیلات دبیرستان را طی می کند و در صورت ارائه دادن آموزشهای فنی و حرفه ای، مدت دوره متفاوت، به شرح ذیل خواهد بود:
دیپلم اموزشهای حرفه ای (DEP): شاملبرنامه های آموزشی یک دوره با زمان متوسط 1350 ساعت (یک سال و نیم) می باشد. دوره آموزشی منتهی به DEP بسته به الزامات مربوط به برنامه های آموزشی مختلف پس از سومین، چهارمین و یا پنجمین سال دبیرستان آغاز می شود.
گواهی تخصص حرفه ای (ASP): این مدرک در پایان یک دوره آموزشی 6 تا 12 ماهه اعطا می شود. یک پنجاهم برنامه ارائه شده به دارندگان مدرک DEP در برخی بخشهای آموزشی منجر به دریافت این مدرک می شود.
گواهی آموزش حرفه ای (AFP): این مدرک در پایان تحصیل یک دوره حداکثر 900 ساعته اعطا می گردد. پس از دومین سال دبیرستان یک دانش آموز حداقل 15 ساله، که آموزش عملی او در شرکت تجاری انجام شده و آماده یک حرفه نیمه تخصصی باشد، اعطا می شود.
دیپلم تحصیلات دبیرستان (DES): این مدرک پس از موفقیت در تحصیلات عمومی یک دوره پنج ساله اعطا شده و امکان دستیابی به تحصیلات عالی را فراهم می آورد.

تحصیلات دانشگاهی شامل سه دوره آموزشی می باشد.

دوره اول: دوره اول دانشگاهی عموما منجر به بدست آوردن دیپلم کارشناسی (Diplôme de baccalauréat) می شود. این مدرک نشانگر آموزش حداقل 90 واحد درسی است که در شرایط معمول یک دوره سه ساله تمام وقت به طول می انجامد. یک واحد درسی معادل 45 ساعت دوره تئوری یا کار عملی است. برخی برنامه ها بویژه آموزشهای تربیت مدرس، مهندسی و پزشکی شامل واحدهای درسی بیشتر بوده و چهار یا پنج سال به طول می انجامد. تحصیلات کارشناسی منتهی به بازار کار یا ادامه تحصیلات در دوره دوم و سوم دانشگاهی خواهد شد.
انواع مختلفی دیپلم کارشناسی وجود دارد: کارشناسی تخصصی، کارشناسی با تخصص اصلی یا فرعی و کارشناسی عمومی.
•در کارشناسی تخصصی تمامی دوره ها معطوف به یک آموزش خاص یا یک زمینه تحصیلی منفرد یا گروه های تحصیلی یا زمینه های تحصیلی مرتبط است. این دوره شامل 90 واحد درسی یا بسته برنامه بیشتر تر آن می باشد.
•کارشناسی با تخصص اصلی و فرعی: این مدرک نتیجه مشارکت دو گروه آموزشی است. این مدارک شامل:
-یک بخش اصلی (تخصص اصلی) که یک برنامه آموزشی 60 واحدی بوده و یک دوره که معمولا دو سال تمام وقت است، به طول می انجامد که قسمت اعظم این دوره در یک گروه آموزشی یا یک زمینه تحصیلی منفرد می باشد.
-یک بخش فرعی (تخصص فرعی) که یک برنامه آموزشی 30 واحدی بوده و یک دوره که معمولا یک سال تمام وقت است، به طول می انجامد که قسمت اعظم این دوره در یک گروه آموزشی یا یک زمینه تحصیلی منفرد می باشد.
به هر حال، یک دانشجو می توتند در دانشگاه برای بدست آوردن یک دیپلم (Diplôme) و یا یک گواهی (Certificat) ثبت نام نماید. دیپلم، توفیق در گذراندن یک برنامه که عموما شامل 60 واحد درسی است را تایید می نماید، در حالی که گواهی موفقیت در یک برنامه که عموما شامل 30 واحد درسی است را تصدیق می کند.
•کارشناسی عمومی: زمانی اعطا می شود که سه گواهی که هر یک برای 30 واحد درسی اعطا شده باشد، بدست آید.
دوره دوم: برنامه های دومین دوره دانشگاهی دو نوع هستند. یک دیپلم کارشناسی ارشد پس از یک برنامه فوق لیسانس حرفه ای که کارشناسی ارشد بدون پایان نامه یا یک برنامه فوق لیسانس تحقیقاتی که کارشناسی ارشد با پایان نامه نامیده می شوند، اعطا خواهند شد. این برنامه ها به یک تخصص در یک زمینه تحصیلی یا یک تحقیق مقدماتی در یک یا چند گروه آموزشی مربوط می باشند. برنامه کارشناسی ارشد عمدتا شامل 45 واحد آموزشی و بطور معمول در دو سال زمانبندی می شود. نوع دوم تحصیلات دوره دوم منجر به اخذ یک دیپلم یا گواهی می شود. برنامه تحصیلی عمدتا شامل 30 واحد آموزشی بوده و در شرایط معمول یک سال تمام وقت به طول می انجامد.
دوره سوم: سومین دوره دانشگاهی با تحقیق علمی شروع شده و فرد را برای یک کار تحقیقاتی آماده می نماید. دانشجوها می توانند بعد از یک برنامه که حداقل شامل 90 واحد آموزشی بوده و حداقل سه سال تمام وقت به طول می انجامد به مدرک دکترا (Ph. D.) نائل شوند.
بدست آوردن این درجه بویژه نگارش و دفاع از یک پایان نامه دکترا (Thèse) را ایجاب می نماید.
برای بدست آوردن شرایط بورس و میزان کمک هزینه دریافتی از دولت کبک بدانید که وام و بورس توسط اداره Aide Financiére aux étudesداده می شود. در ضمن از دفتر Aide Financiére می توانید درباره میزان وام و بورس رشته مورد علاقه تان باخبر شوید.

تحصیلات عالی

در کبک، آموزش عالی شامل تحصیلات دانشسرا (Collégial) و تحصیلات دانشگاهی (Universitaire) می شود.

تحصیلات دانشسرا (Collégial)

دانشسرا شامل اولین مرتبه تحصیلات عالی است. این نوع تحصیلات اساسا در شبکه دولتی و بوسیله دانشسراهای آموزشهای عمومی و حرفه ای (Cégeps) ارائه می گردد. آموزشهای دانشسرا همچنین می تواند بوسیله سایر سیستم های آموزشی مثل دانشسراهای خصوصی هم ارائه شود.
این سیستم های آموزشی برنامه های آموزشی پیش دانشگاهی را برای یک دوره دو ساله و برنامه های آموزشی فنی را برای یک دوره سه ساله برگزار می نمایند. که مورد اول فرد را به تحصیلات دانشگاهی می رساند، درحالیکه مورد دوم فرد را برای بازار کار آماده می نماید علاوه بر اینکه در برخی شرایط، به نامبرده امکان دسترسی به دانشگاه را فراهم می کند.
دیپلم تحصیلات دانشسرا (DEC): مدرکی تحصیلی ارائه شده در چهارچوب برنامه های تحصیلات پیش دانشگاهی و برنامه های فنی است. این همچنین می تواند منجر به بدست آوردن یک گواهی تحصیلات دانشسرا (QEG) گردد که یک دوره آموزشی فنی با مدت متغیر (330 تا 1350 ساعت) بوده و منتهی به بازار کار می شود.دیدگاه ها